داستان موفقیت مشتریان سیستم تصفیه پساب صنعتی بایولوژیک

Text Box: به منظور آشنایی با داستان موفقیت ما، سه نمودار از شماتیک روند نزولی COD و بالطبع BOD مشتریان شرکت زیست یار وارنا جهت استحضار در زیر آورده شده است :

داستان موفقیت سیستم تصفیه پساب صنعتی بایولوژیک شرکت زیست یار وارنا در محل مشتریان ما، نشانه رضایت ، دقت و سرعت اجرای این متدولوژی در طراحی ساختار تصفیه پساب صنعتی بایولوژیک است.

بسیار مفتخر خواهیم بود، تا حل مشکلات تصفیه پساب سازمان شما نیز به داستان موفقیت باشگاه مشتریان زیست یار وارنا افزوده شود.

     به  منظور ارتباط با تیم متخصصین زیست یار وارنا می توانید با شماره 09106341026 تماس حاصل نمائید.  برای برگزاری جلسه  مقدماتی تیم زیست یار وارنا در سریعترین زمان ممکن در محل مشتری حضور پیدا خواهند کرد.
Text Box: نمودار1: روند کاهش COD در نمونه پساب یکی از شرکت های صنایع غذایی استان گیلان
Text Box: نمودار2 : ترند کاهشCOD ماندآب کارخانه - صنعت مواد غذایی استان گیلان
Text Box: نمودار3 : ترند کاهش COD ماندآب کارخانه - صنعت چوب - استان گیلان

تعداد آمار بازدید از سایت

install tracking codes
Visitors Total

تلفکس :

تیم متخصصین  پروبیوتیک:

تیم تصفیه بایولوژیک  پساب:

01333696148

مهندس رفعتی:

دکتر عبدالهی :

09116341026

09111323467

09111315714

شرکت دانش بنیان

 زیست یار وارنا